Historie v datech

Použité materiály Kronika městyse Stonařov, Historie Stonařova sepsaná Jos. Linkem v roce 1912, Kronika K. Procházky, Státní okresní archiv Jihlava, publikace L. Peltana
1174zmínka v listině moravského vévody a brněnského knížete Wáclawa
1349první historická zpráva (dohoda faráře Hrzka se svým bratrem Filipem z Polic o pozemcích)
1367povýšení obce na městys
1521morová epidemie (podlehly údajně 4/5 obyvatel)
1530Stonařov prodán městu Jihlava
1533protrženy hráze osmi stonařovských rybníků
1615zemětřesení (na celém Jihlavsku)
1623Stonařov obsazen vojskem císaře Ferdinanda II. (násilná rekatolizace)
1625vojskem vypáleno 25 domů
1626povýšení na městys potvrzeno dekretem Ferdinanda II.
1630v obci 34 poddaných
1637příchod katolického faráře Daniela Bernarda Zimmermanna
 přifařeny obce: Mitteldorf (Prostředkovice), Düre (Suchá), Klein Neustift (Cerekvička) a Klein Pirnitz (Brtnička)
1645 - 47Stonařov okupován Švédy (celé Jihlavsko)
1647postavena boží muka (před č. p. 3) "uprostřed cesty mezi Stonařovem a Prostředkovicemi" foto, foto2
po r. 1648doplnění úbytku obyvatel novými osídlenci z Bavorska, Rakouska, Hessenska a Slezska
1689vzpoura poddaných proti jihlavské vrchnosti (18 rolníků uvězněno na Špilberku)
1712vzpoura pro pozemky na Otíně (Otín od konce třicetileté války pustý)
 dobytčí mor (epidemii podlehlo 500 kusů dobytka)
1721vypuštění rybníků (spor s jihlavskou vchností)
1722Stonařov obsazen vojskem, poddaní přinuceni k robotě
1726smír po vzpourách (robota 4 dny v týdnu)
1739začala stavba císařské silnice Praha - Vídeň
1782 dekretem Josefa II. povoleny 3 výroční trhy
 zřízena škola (jedna místnost)
1784vyhořela věž kostela
1808pád meteoritů foto, foto2
1836průjezd císaře Ferdinanda I.
1842meteorit s dalšími dokumenty uložen v kouli pod vrcholem kostelní věže
 složil úřad rychtář a zvolen první starosta Fr. Rutkovský (Ratkovsky)
18641800 obyvatel v 223 domech
1866Stonařov obsazen pruským vojskem
1870otevření "severozápadní dráhy" - úpadek silniční dopravy přes Stonařov
 požár (shořelo 34 domů)
1873založen dobrovolný sbor hasičů
1878požár (od pošty - č. p. 17 po straně městečka)
18831786 obyvatel, 231 domů
1886 - 87postavena národní škola (4 třídy, "pod kostelem")
1887zrušena "stará škola" (u fary) foto, foto2, foto3
1890zřízena okresní silnice do Kněžic
 oprava kostelní věže, hřbitovní zdi, postavena "komora pro mrtvé" foto
1891nařízeno spálení významné části obecního lesa (po napadení "hmyzem")
1896oprava věže kostela
1897firma A. Krebse zavedla strojovou výrobu
1900při požáru shořelo 28 domů (i radnice s archivem), radnice v tomto roce nově vystavěna
 šindelová střecha na rotundě nahrazena plechovou foto
 zalesnění Kalvárie (Šibeniční kopec - Galgenbiegel) foto
1901požár (shořelo 20 domů - č. p. 58 ... č. p. 173)
1908zřízena mateřská škola (německá)
 zasázeny stromy na hrázi Jarošova rybníka
1911osázena stráň nad Gregorovým mlýnem foto
 oprava kostela (rozšířena dolní "cibule" věže, do r. 1911 foto, po r. 1911 foto), do "makovice" uloženy dokumenty
19121342 obyvatel (1300 Němců, 42 Čechů), 234 domů, text
1919 zřízení české školy, zahájeno vyučování (41 žáků ve dvou třídách)
1921otevřena česká mateřská škola (v pronajmuté místnosti č. p. 183 - Matějkova hospoda)
1923postavena hasičská zbrojnice s věží na sušení hadic
1924slavnostní svěcení zvonů foto, foto2
1925dokončena stavba české měšťanské školy
1931požár v ulici pod hrází Jarošova rybníka
1935založení F. C. Stannern
193913. března - demonstrace (napadení četnické stanice, příjezd četníků z Jihlavy, zastřelen Matějka)
 15. března - příjezd německé armády od Znojma
 pohřeb Matějky foto
19458. května - příjezd sovětských tanků od DL. Brtnice
 12. května - ustanoven MNV
 9. června - pokus o odsun Němců (Stonařov - Pavlov - Dl. Brtnice - návrat do Stonařova)
 podzim - zřízeno kino v budově hostince patřícího Občanské záložně ("stará hospoda", lékárna)
1946výsledky voleb: KSČ - 192, ČSL - 152, Čsl. Soc. Demokracie - 27, Čsl. strana nár. socialistická - 28 hlasů
 poštovní úřad přesunutý z radnice do domu č. p. 207 foto
1947zřízen místní rozhlas
1948výsledky voleb 30. května:jednotná kandidátka - 419, bílé lístky - 49, prázdné obálky - 29
 postavena sběrna mléka foto, foto2
1949zbourána "Matějkova hospoda" foto, foto2
 založena tělocvičná jednota Sokol Stonařov
1950zřízena zubní ambulance v domě č. p. 17
 založení pionýrské skupiny
1951zahájila činnost Státní traktorová stanice
1953otevření mateřské školy v budově bývalé továrny
19556 skupinových spádových vodovodů
 otevřena nová prodejna Jednoty (v budově radnice) foto
 první pokusy o zachycení televizního vysílání foto
1956zřízení JZD
1958oprava a přestavba rotundy, plechová střecha z r. 1900 foto nahrazena opět šindelovou foto
 otevřena prodejna textilu na křižovatce foto
 krupobití foto, foto2
1960prodejna potravin (v budově radnice) přestavěna na "samoobsluhu" foto
 osada Sokolíčko sloučena se Stonařovem (do té doby patřila k Prostředkovicím)
1963stavba garáží JZD
1964kancelář JZD přemístěna z budovy radnice do č. p. 166 (naproti č. p. 17) foto
 regulace potoka za Jarošovým rybníkem ke Zhořci (posunutí hřiště) foto, foto2
1965zřízeno holičství v domku č. p. 183 (na městečku)
1967dokončení nového fotbalového hřiště foto, foto2
1968postavena bytovka JZD č. p. 142
1969zbořen domek č. 183 (holičství přesunuto do č. 17) a zrušen parčík (příprava pro stavbu kult. domu) foto
 zřízen obchod se zeleninou v domě č. 187 (u kostela) foto
1971zahájení stavby kulturního domu foto, foto2, foto3
1972začala výstavba rodinných domů na "Pastvinách"
1974slavnostní otevření kulturního domu
1976začaly přípravné práce před stavbou zdravotního střediska (demolice domu č. p. 70) foto
 sloučení Stonařova s Otínem pod jeden místní národní výbor (MNV)
 sloučení JZD Stonařov, Pavlov a Dl. Brtnice text
1977rekonstrukce silnice od hl. křižovatky směrem na Jihlavu foto
 prodejna masa byla přemístěna z domu č. p. 69 foto do domu č. 17 foto
1978dokončeny dvě bytovky proti budově ZŠ na bývalém tržišti foto, foto2
 druhá část rekostrukce silnice od hl. křižovatky směrem ke Znojmu foto, foto2
1979stavba nádrže na Gregorově rybníku foto
1980hrubá stavba zdravotního střediska foto
1983dokončení a otevření zdravotního střediska foto, foto2
1985demolice staré radice, začala stavba nákupního střediska foto, foto2, foto3
1987otevření nákupního střediska Jednoty
1989 - 92přístavba základní školy foto, foto2, foto3
2006starosta městyse p. František Plavec a místostarosta p. Ivan Šulc převzali 17.10. 2006 s dekret na městys v poslanecké sněmovně foto, foto2
2008slavnostní odhalení památníku 200 výročí pádu meteoritů

 

Stonařov 2008