Sčítaní lidu, domů a bytů 2001


Název obce: Stonařov, Kód obce: 587931, NUTS 4: CZ0612

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  926
z toho ženy  472
Muži svobodní  199
ženatí  208
rozvedení  26
ovdovělí  20
nezjištěno  1
Ženy svobodné  162
vdané  217
rozvedené  24
ovdovělé  69
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  926
v tom ve věku 0-4  46
5-14  110
15-19  66
20-29  178
30-39  112
40-49  151
50-59  109
60-64  33
65-74  60
75+nezj.  61

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  770
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  237
vyučení a stř. odborné bez mat.  341
úplné střední s maturitou  141
vyšší odborné a nástavbové  17
vysokoškolské  26
nezjištěné vzdělání  6

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  926
z toho
národnost
česká  886
moravská  22
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  1
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  926
Věřící  372
z toho církev římskokatolická  355
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  4
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  467
Nezjištěné vyznání  87

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  926
Ekonomicky aktivní celkem  507
v tom zaměstnaní  475
z toho pracuj. důchodci  10
ženy na mat. dov.  12
nezaměstnaní  32
Ekonomicky neaktivní celkem  417
z toho nepracuj. důchodci  183
žáci, studenti, učni  149
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  926
Ekonomicky aktivní celkem  507
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  69
průmysl  158
stavebnictví  73
obchod,opravy motor. vozidel  44
doprava, pošty a telekomunikace  18
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  20
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  47

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  437
z toho v rámci obce  127
v rámci okresu  247
v rámci kraje  5
do jiného kraje  19
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  229
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  51

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  331
v tom s 1 HD  309
se 2+ HD  22
Hospodařící domácnosti  355
v tom s 1 CD  344
se 2+ CD  11
Cenzové domácnosti  366
v tom úplné rodiny  209
z toho se závisl. dětmi  107
neúplné rodiny  47
z toho se závisl. dětmi  29
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  106

10. Domovní fond
Domy úhrnem  293
z toho domy obydlené  251
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  238
bytové domy   10
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  236
obce, státu  8
SBD  1
domy
postavené
do 1919  51
1920-1945  36
1946-1980  95
1981-2001  68

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  251
z toho
podle
podlaží
1-2  239
3-4  11
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  110
vodovodem  245
plynem  190
ústředním topením  195

12. Bytový fond
Byty úhrnem  381
v tom byty obydlené  331
z toho v rodin. domech  271
v bytov. domech  57
byty neobydlené v obydl. domech  8
byty neobydlené v neobydl.domech  42
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  331
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  233
v osobním vlastnictví  7
nájemní  50
člena bytového družstva  4
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  35
2 místnosti  91
3 místnosti  118
4 místnosti  53
5+ místností  32

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  331
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  256
vodovod v bytě  320
vlastní splachov.záchod  299
vlastní koupelna, sprchový kout  307
ústřední topení  241
etážové topení  41
průměrný
počet
osob na byt  2,8
osob na obytnou místnost 8+m2  0,97
obytné plochy na byt  53,86
obytné plochy na osobu  19,13
obytných místn. na byt  2,91


© Český statistický úřad, 2004