Zápis


Během opravy kostelní věže v roce 1842 byly do makovice uloženy mince a zápisy.V roce 1873 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů.Na pondělí velikonoční 16. Dubna 1900 došlo k velkému požáru, při kterém shořelo 28 domů včetně radnice.O rok později 25.září 1901 začalo navečer hořet v domě č.158.Odtud se oheň postupně přenesl až ke stavení č.173.Popelem lehla řada obytných a hospodářských stavení na severní straně náměstí a při silnici směrem k Jihlavě.Škoda činila 100 000 K. Dosud holý vrch Galgenbiegel zvaný též Kalvárie byl v roce 1900 zalesněn.Spolkem Němců jihlavského jazykového ostrůvku byl na počest stého výročí úmrtí básníka Friedricha Schillera zřízen parčík, ve kterém byla umístěna pamětní deska a zasazen dub.Parčík byl slavnostně předán obci 7.5. 1905.Roku 1908 byla osázena stromy hráz a cesta kolem horního mlýnského rybníka.Téhož roku byla zřízena mateřská škola. V letech 1911 - 1912 proběhla rozsáhlá oprava střechy , cibule a lucerny kostelní věže.Rozpočet na náklady činil 24 000 K.V roce 1912 byly ve Stonařově 294 domy a žilo zde 1342 obyvatel. Přestože půda nebyla nejlepší, při velké práci dávala dobrý užitek.Žitu , ovsu a bramborám se zde dařilo, takže chov dobytka se i při panující drahotě vyplácel.Vedle obživy v zemědělství hledalo obyvatelstvo již dříve jiné zdroje.Od konce 17. Sroletí se živilo pletením rukavic, punčoch a bačkor.Vedle domácího ručního pletení byla od roku 1897 zavedena strojová výroba u firmy Antona Krebse a od roku 1907 u firmy Johanna Kladenského. V obci se nacházela německá pětitřídní národní škola, mateřská škola a živnostenská pokračující škola.Dále zde byl lékařský zdravotní obvod, poštovní a telegrafní úřad s telefonní hovornou a četnická stanice. V městečku existovala řemeslnická a obchodnická živnostenská vrstva.K obecním provozovatelům patřili: 8 obchodníků smíšeným zbožím, 6 hostinských a výčepní pálenky, 5 řezníků, 3 ševci, 2 mlynáři, 2 zedníci, 2 truhláři, 2 koláři, 2 porodní báby, 2 bednáři, tesař a studnař, tesař, výrobce hudebních nástrojů a strun, krejčí, rukavičkář, výrobce kamaší, kovář a podkovář. V roce 1912 stál 1 kg hovězího masa 1,60 K, vepřového 1,80 K, telecího 1,60 K. V té době se konalo sedm ročních a dobytčích trhů. Stonařov byl jako výletní místo navštěvován v létě až sto hosty převážně z Vídně, kteří zde v romantickém okolí a čistém ovzduší nacházeli občerstvení.Nevýhodou místa byl nedostatek spojení.I když již byla vypracována projektová dokumentace železniční dráhy z Jihlavy do Stonařova, k její realizaci nedošlo. Poslední rukopisná zpráva pochází z 15. Července 1927.Napsal ji tehdejší obecní tajemník Josef Linke.Obsahuje zdůvodnění stavby bytu pro tehdejšího lékaře MUDr.Gottfrieda Geyera, další časové údaje a informace o obecní správě a obecním majetku. Pro stavbu domu, ve kterém by bydlel lékař a zároveň vykonával zaměstnání, vykoupila obec v roce 1927 za 23 700 Kč domek Františka Mírovského, obchodníka smíšeným zbožím a zadala novostavbu v nákladu 120 000 Kč jihlavské stavební firmě architekta Alberta Rindta. V té době byl totiž zdravotní okrsek zahrnující 9 jazykově smíšených a 3 české obce s celkovým počtem 3 500 obyvatel bez lékaře.V případě potřeby jej bylo nutno volat z Jihlavy, Třeště nebo Brtnice.Návštěva u nemocného stála 100 - 150 Kč, což si chudí nemohli dovolit zaplatit, protože mzda dělníka v továrně činila týdně 80 - 100 Kč. Z událostí první světové války se uvádí noční vybubnování všeobecné mobilizace 1. Srpna 1914 a nástup příslušníků záložního mužstva, zabavení měděného plechu ze střechy kostelní věže a odebrání zvonů v roce 1916. V roce 1918 byly vzaty i cínové píšťaly z varhan. Z poválečné doby bylo připomenuto založení české dvoutřídní národní školy 15. března 1919 a konání velké slavnosti místních Čechů 11. Května 1919, při které byly u jižní strany radnice zasazeny dvě lípy. K tomuto dni bylo také nařízeno poprvé vyvěsit na radnici československou státní vlajku.V den 28. Října 1919 musely být také na požadavek v obci utábořených vojáků 1. Skupiny těžkých houfnic vojenského sboru 2. Baterie z italské fronty sejmuty všechny německy psané firemní tabule a opatřeny českým a německým textem.Sedmiměsíční pobyt vojska byl ukončen 18.dubna 1920. Dne 25.července 1920 byla zřízena poštovní automobilová linka Jihlava - Želetava. Nové zvony pocházející ze slévárenské dílny Richarda Herolda v Chomutově byly vysvěceny 28.září 1924.Jejich cena byla 31 323 Kč. V následujícím roce 1925 byl postaven lihovar. V roce 1921 měl Stonařov 1275 obyvatel.Obecní zastupitelstvo se skládalo z osmnácti členů, a to čtrnácti němců, a čtyř Čechů, převážně živnostníků a sedláků.Tvořili jej starosta se dvěma zástupci, tříčlenná obecní rada a dvanáctičlenný obecní výbor. Radnice měla zaknihováno výčepní právo.